Wybrane zrealizowane zadania - rok 2018

 • Przebudowa amfiteatru i budowa kamienicy wraz  z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim, w ramach projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej”.
 • Budowa infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu w ramach projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim”.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Ciemna Wola – Galiny w ramach zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce - obszar C” – ETAP I.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Krzywa, w ramach projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej”.
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej obszar „A” i „B w Dobrym Mieście. 
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Korszyńskiej, ul. Mostowej, ul. Kościuszki, ul. Moniuszk, Plac Kopernika, ul. 11 listopada w Sępopolu.
 • Zagospodarowanie terenu OPS w Kamińsku na cele rekreacyjne.
 • “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Galiny” w ramach zadania pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce – obszar C” ETAP II.
 • Zagospodarowanie skweru zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej “Przy Pomniku” w Lidzbarku Warmińskim.
 • Przebudowa mostu na przepust w km 6+937drogi powiatowej nr 1169N w miejscowości Zielno. 
 • Przebudowa mostu nad rzeką Symsarna w ciągu drogi gminnej ul. Konopnickiej w miejscowości Jeziorany.