Zadania w trakcie realizacji

 • Przebudowa Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach.

 • Budowa bazy suszarniczo-zbożowej w Aptyntach.

 • Budowa ulic w msc. Różnowo, Gmina Dywity.

 • Budowa placów magazynowych wraz z odwodnieniem w Bartoszycach, Chemirol Sp. zoo.

 • Przebudowa stacji uzdatniania wody w Galinach i Bezledach oraz budowa sieci wodociągowych, Gmina Bartoszyce.

 • Budowa sieci wodnociągowo-kanalizacyjnej w Trękusku, Gmina Purda.

 • Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach – etap I.

 • Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz 
  z montażem instalacji fotowoltaicznej.

 • Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych 
  przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim, w formule ZiW.